• Our Nannies

  As a parent, you know that there’s nothing more important than the safety and well-being of your children. At Nannies at Night, we feel the same and for that reason, we have set up a unique screening that each nanny must pass.

   

  Every nanny must pass the basic screening, but you can also choose between our Nannies and Senior & Pro Nannies, who have different levels of experience.

 • screening

  Nannies, Senior & Pro Nannies

  1

  Covering letter

  2

  Personal interview

  3

  Social Media Check

  4

  Reference check

  5

  Baby and Child First Aid and care certification

  6

  Background check (‘VOG’)

 • Our Nannies

 • Nanny

  • Nanny 21+
  • Baby and Child First Aid and care certification

  • Two demonstrable references of experience with babies
   
   

  Senior Nanny

  • Nanny 23+
  • Baby and Child First Aid and care certification

  • Two demonstrable references of experience with babies

  • At least 4 months of work experience at Nannies at Night

  most popular!

  Pro Nanny

  • Nanny 24+
  • Baby and Child First Aid and care certification

  • 6 demonstrable references of baby experience

  • In final year of or graduate in Obstetrics, Medicine or Nursing

×
Terms & Conditions
NANNIES AT NIGHT
ALGEMENE VOORWAARDEN OUDERS/VERZORGERS
Augustus 2019

Nannies at Night, gevestigd 1053 LK te Amsterdam (KvK-nummer: 70551413)	 						
Overwegende dat:						
-Nannies at Night bemiddelt bij de totstandkoming van een nader te sluiten bemiddelingsovereenkomst (“Overeenkomst”) tussen de ouder(s) en/of voogd(en) en/of verzorger(s) (“Ouder”) en oppas (‘Nanny’). Op basis van deze nader te sluiten Overeenkomst wordt, op verzoek van de Ouder eenmalig of meermalig een Nanny ter beschikking gesteld door Nannies at Night die Oppasdiensten voor hun kind(eren) verzorgt. 

-De Nanny en Nannies at Night uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om ter zake van de door de Nanny te leveren oppasdiensten een arbeidsovereenkomst te sluiten.
						
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
a. Nannies at Night: eenmanszaak, gevestigd te 1053 KL te Amsterdam, bekend onder het KvK nummer: 70551413.
b. Ouder: de Ouder(s) en/of voogd(en) en/of verzorger(s) die gebruik maakt/maken van de diensten van Nannies at Night en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van Nannies at Night.
c. Nanny: de persoon die door tussenkomst van Nannies at Night oppaswerkzaamheden verricht of gaat verrichten voor de Ouder. 
d. Nanny-aanvraag: door de Ouder bij Nannies at Night ingediend verzoek voor het vinden van een Nanny door middel van het aanmeldformulier te downloaden op de website van Nannies at Night.
e. Overeenkomst: een nader, tussen Ouder en Nannies at Night, te sluiten bemiddelingsovereenkomst die strekt tot het leveren van Oppasdiensten 
f. Match: een koppeling tussen de Ouder en Nanny, die tot stand is gekomen door bemiddeling van Nannies at Night en waarna Oppasdiensten door de Nanny zullen worden geleverd aan de Ouder.
g. Netwerk: alle gezamenlijk bij Nannies at Night geadministreerde Nannies , waar door Nannies at Night een beroep op wordt gedaan met betrekking tot bemiddeling tussen Nanny en Ouder indien deze laatste een verzoek voor Oppas Werkzaamheden doen.
h. Oppasdienst: het oppassen op het kind van de Ouder die staat ingeschreven bij Nannies at Night
i. Aanmeldformulier: de Nanny schrijft zich in bij Nannies at Night door gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanmeldformulier dat zij ontvangen van Nannies at Night of heeft kunnen downloaden van de website van Nannies at Night.
			
Artikel 2. Algemeen
2.1 De Ouder moet zich via het officiële Aanmeldformulier inschrijven om geregistreerd te worden bij Nannies at Night. 

2.2 De inschrijfkosten bedragen éénmalig 95 euro. Dit is inclusief kennismaking bij het gezin thuis.

2.3 De Ouder geeft minimaal 7 dagen van te voren aan Nannies at Night door op welke nachten zij een Nanny nodig heeft. Indien zij op vaste basis een Nanny nodig heeft, dan wordt dit ook doorgegeven. Dit kan per mail naar: joanne@nanniesatnight.com of telefonisch.

2.4 De Nanny neemt verantwoording voor het achterlaten van het huis in dezelfde staat als waarin zij het aantrof. Indien hierover klachten zijn, kan contact worden opgenomen met Nannies at Night.

2.5 Een Ouder zal niet, zonder medeweten van Nannies at Night afspraken inplannen met een Nanny die Oppasdiensten levert in dienst van Nannies at Night

2.6 Nannies at Night biedt nachten aan van minimaal 7 uur per nacht.

2.6.1 Nannies at Night biedt avonden aan van minimaal 3 uur per avond.

2.7 Nannies at Night biedt drie soort nannies aan: nannies, en senior en pro nannies.

2.7.1 Bij de drie soorten nannies gelden de volgende tarieven op basis van 1 baby <2 jaar

2.7.2 Bij een tweede baby <2 jaar geldt 4 euro extra.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en verzekeringen
3.1 Nannies at Night is tijdens de Oppasdienst niet verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot directe en indirecte schade, immateriële- dan wel materiële schade) die voortkomt uit ongevallen die veroorzaakt zijn door kinderen, de Nanny dan wel derden. De Ouder en de Nanny zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen tijdens de Oppasdienst.
								
3.2 De Oppasdienst is voor zowel de Ouder als voor de Nanny op eigen risico.

3.3 Zowel de Nanny als de ouder(s) vrijwaart Nannies at Night voor enige aansprakelijkheid voortkomend uit schade veroorzaakt door de Nanny (als bedoeld onder 3.1); de Nanny is verantwoordelijk voor eigen handelen tijdens de Oppasdienst en zal veroorzaakte schade zelf vergoeden aan de Ouders.

3.4 Nannies at Night is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enigerlei afspraken die de Ouder en de Nanny onderling maken.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst								
4.1 Nannies at Night bemiddelt bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten die strekken tot het leveren van Oppasdiensten aan te gaan door de Ouder en de Nanny.

Artikel 5. Betalingen							
5.1.a De Nanny krijgt een vast bruto uurtarief van 11 euro bij 1 kind. Bij een meerling krijgt de Nanny 4 euro extra per kind. 

5.1.b De Senior Nanny krijgt een vast bruto uurtarief van 13 euro bij 1 kind. Bij een meerling krijgt de Senior Nanny 4 euro extra per kind.

5.1.c De Pro Nanny krijgt een vast bruto uurtarief van 17 euro bij 1 kind. Bij een meerling krijgt de Pro Nanny 4 euro extra per kind.

5.2 Nannies at Night is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitbetaling voor de Oppasdienst die plaatsvindt tussen Nanny en Ouder. Het is aan de Ouder te bepalen of dit contact, per bankoverboeking of anders plaatsvindt tegen een tijdstip onderling met de Nanny overeengekomen.

5.3 De Nanny werkt volgens de Wet Dienstverlening aan Huis. De nader te sluiten overeenkomst tussen Nanny en Ouder zal dan ook voldoen aan de wettelijke vereisten die de Wet Dienstverlening aan Huis stelt. Voor meer informatie hierover kunnen de Ouders terecht bij de Belastingdienst, specifiek “De Wet Dienstverlening aan huis”.

5.4 Voor de Ouder die een factuur ontvangt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

5.5 Eind van de maand stuurt Nannies at Night een overzicht van de geboekte nachten en een factuur met de betreffende boekingskosten.

5.6 Indien de factuur niet binnen de termijn is betaald, ontvangt de Ouder een betalingsherinnering met het verzoek te betalen.

5.7 Nannies at Night is gerechtigd om twee weken na de betalingsherinnering incassokosten te berekenen. 

Artikel 6. Annulering	
6.1 In geval van ziekte meldt de Nanny dit telefonisch vóór 12.00u ’s middags op de dag van de ingeplande Oppasdienst aan Nannies at Night. Indien zij een oppasdienst op vaste basis heeft, dan doet zij eenzelfde melding aan de Ouder.
								
6.2 De Ouder dient minimaal twee weken van tevoren aan te geven als de Ouder de dienst wil annuleren bij een oppasdienst op vaste basis.

6.3 Bij een geboekte nacht kan de Ouder minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst, de dienst kosteloos annuleren. Indien de Ouder een Oppasdienst minder dan 48 uur van tevoren annuleert, dan betaalt zij de Nanny minimaal drie uur uit. Het doorgeven van annulering dient zowel aan de Nanny als aan Nannies at Night te gebeuren. 

Artikel 7. Privacy	
7.1. Nannies at Night houdt een database bij waarin gegevens van de Ouders zijn opgenomen. De Ouder geeft toestemming voor de registratie van diens gegevens in voornoemde database. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden verspreid of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die betrekking hebben op de levering van Oppasdiensten.
								
7.2. Bij inschrijving geeft de Ouder persoonlijke gegevens op. De Ouder geeft Nannies at Night hierbij toestemming de persoonsgegevens te gebruiken om: haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren en de Ouder te informeren over Nannies at Night
								
7.3 Er zal een dossier worden aangelegd per gezin waarvoor Oppasdiensten worden verzorgd inclusief alle relevante informatie. Dit dossier wordt doorgestuurd naar de Nanny, zodat zij de beschikking heeft over alle relevante informatie betrekking hebbend op de door haar uit te voeren oppasdienst.

Artikel 8. Wijziging algemene voorwaarden
8.1. Nannies at Night behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Nannies at Night zal de wijziging tijdig bekend maken aan Ouder(s). De wijzigingen treden 30 dagen na de bekendmaking per email in werking.
								
8.2. Indien de Ouder niet akkoord gaat met enigerlei wijziging van onderhavige algemene voorwaarden, dan kan zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zullen worden de overeenkomst per direct beëindigen.

Artikel 9. Overige bepalingen								
9.1 De Nanny gaat op verantwoorde wijze om met privégegevens van en privéaangelegenheden die plaatshebben binnen het oppasgezin. Het maken van foto’s en/of video’s en het verspreiden daarvan op internet (met name social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter) is nadrukkelijk niet toegestaan.

9.2 Het is verboden om in het bijzijn van de kinderen te roken of andere (verdovende) middelen te gebruiken (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alcohol en enige vorm van cannabis of andere drugs).

9.3 Het is de Nanny niet toegestaan om personen mee te nemen of langs te laten komen tijdens het verrichten van de Oppasdienst.
								
9.4 De Ouder zal van eventuele conflicten die zij heeft met de Nanny en/of ontevredenheden die zij ervaart, direct melding doen aan Nannies at Night.

9.5 Indien Nannies at Night van mening is dat de Nanny haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert of heeft uitgevoerd, dan zal er een gesprek plaatsvinden tussen beide partijen. Indien Nannies at Night van mening blijft dat de Nanny niet naar behoren functioneert, dan zal de bestaande overeenkomst eenzijdig door Nannies at Night kunnen worden beëindigd, zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of schadevergoeding.
								
9.6 De Nanny is puur en alleen verantwoordelijk voor de geregistreerde kinderen. Dit betekent dat wanneer er een ‘niet geregistreerd’ kind onder het toezicht van de Nanny wordt gezet, de Ouder van dit kind altijd eindverantwoordelijke is.


Artikel 10. Boete clausule
								
10.1. Indien de Nanny rechtstreeks (dat wil zeggen zonder tussenkomst en medeweten van Nannies at Night) Oppasdiensten verricht bij een Ouder of bij de kennissenkring van de Ouder, dan is de Nanny per oppasdienst (die niet verricht wordt door een Nanny van Nannies at Night ) aan Nannies at Night een boete van EUR 500,- verschuldigd.
								
Artikel 11. Toepasselijk recht
								
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen resulterend uit of betrekking hebbend op deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Arrondissement Amsterdam.